Partners

Projektet Se barnen och filmerna My life my lesson och Say Something har möjliggjorts i samarbete med en samling fantastiska organisationer och stiftelser. Besök gärna deras hemsidor eller ta kontakt via sociala medier.

GÅLÖSTIFTELSEN

Gålöstiftelsen är en stiftelse med ändamålet att genom utdelning av stipendier utöva omsorg om barn och ungdom från kommuner i Storstockholm.

HemsidaFacebook

ERSTA DIAKONI

Ersta diakonis bärande idé är “Se människan” och Ersta diakoni består av många olika verksamheter. Gemensamt för deras arbete och arbetssätt är att de möter människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom. De driver bland annat Barnrättsbyrån, Ersta Fristad (skyddat boende, stöd och behandling till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld) och Ersta Vändpunkten.

HemsidaFacebook


RÄDDA BARNEN

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. De kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering.

Hemsida Facebook Twitter

SVENSKA POSTKODSLOTTERIET

Varje år fördelas Postkodlotteriets överskott till förmånstagarna, ett 50-tal ideella organisationer. Förmånstagarna arbetar inom områden som mänskliga rättigheter, natur och miljö, forskning och hälsa. Sedan lotteriet startade år 2005 har det genererat 9,4 miljarder kronor stöd till ideell sektor.

Hemsida FacebookTwitter


ERICASTIFTELSEN

Ericastiftelsen är en institution som har till uppgift att bedriva högskoleutbildning med inriktning på främst individualpsykoterapi med barn och ungdomar, klinisk verksamhet och forskning. Verksamheten bygger på modern psykoanalytisk teori som den idag beskrivs utifrån utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning och klinisk erfarenhet.

Hemsida

BROTTSOFFERJOUREN

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en telefoncentral som är gratis att ringa till. Hundratals ideellt utbildade medmänniskor stöder brottsoffer, vittnen och anhöriga, genom att lyssna, ge stöd och goda råd.

HemsidaFacebookTwitter


FILMINVEST MIDT-NORGE

Filminvest Midt-Norge är ett offentligt ägt aktiebolag som bildades 2005 och ägs av Trøndelags kommun och Trondheim kommun i samarbete med syfte att utveckla Trøndelag som filmregion. Filmcentret hanterar medel över statsbudgeten för utveckling och produktion av filmprojekt, kompetenshöjande åtgärder för filmindustrin och filminitiativ för barn och ungdomar. Dessutom är Midtnorsk Film Center ansvarig för driften av filmkommissionen Midgard Film Commission Norway.

Hemsida

SVENSKA KYRKAN SOFIA FÖRSAMLING

Sofia församling är en del av Svenska kyrkan och en av fyra församlingar i Södermalms kontrakt. Sofia församling bedriver ett omfattande diakonalt arbete som inbegriper såväl traditionella träffpunkter för äldre, samverkan kring diakonalt café på Södermalm för utsatta som diakonalt arbete bland ungdomarna på Fryshuset.

HemsidaFacebookTwitter


SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND

Sveriges Psykologförbund är psykologernas fack- och yrkesförbund. De arbetar för att psykologers kompetens och psykologisk behandling ska bli tillgänglig för alla på lika villkor. Mer om psykologi och psykisk hälsa hittar du på Psykologförbundets webbplats som sprider kunskap om psykologi och ger råd och stöd i psykologiska frågor.

HemsidaFacebookTwitter

STOCKHOLMS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Stockholms Domkyrkoförsamling ligger mitt i Stockholms city i Sveriges hjärta. Församlingen har tre uppdrag. Att vara kyrka för boende i Gamla stan, i Clara- och Jacobsområdet. Att vara kyrka för alla som arbetar eller kommer som besökare till dessa områden Att fungera som Stockholms domkyrka, t ex vid riksmötets öppningsgudstjänst på hösten varje år. I de tre kyrkorna Storkyrkan, S:ta Clara och S:t Jacob firas gudstjänst flera gånger i veckan. Året om arrangeras konserter, både större musikupplevelser med entré och gratis lunchkonserter på vardagar. Det diakonala arbetet handlar till största del om arbete bland människor som lever i yttersta utsatthet. Omkring 1 miljon människor besöker kyrkorna varje år.

Hemsida Facebook

 

 

 

 


BERTHA BRITDOC

Genom fyra unika filmfonder stödjer vi media som bryter mot viktiga historier om vår tid, avslöjar orättvisor och uppmärksammar orapporterade problem. Dessa medel möjliggör skapandet av långt och kort dokumentärt innehåll, stöd för filmfestivaler och bemyndigande av den kreativa dokumentärsektorn i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och delar av Östeuropa. Bertha stöder också utvecklingen och genomförandet av smarta strategiska kampanjer för oberoende dokumentärfilmer med sociala frågor i centrum.

HemsidaFacebookTwitter

KARLSTADS PASTORAT

 

I Karlstads pastorat ingår fem församlingar. Tillsammans täcks nästan hela Karlstads kommun in. Du är välkommen överallt oavsett var du bor.

Hemsida


SOMAYA KVINNO- & TJEJJOUR

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. Vi är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oavsett religion, oavsett utbildningsnivå. Vi arbetar för att varje person äger makten över sitt liv. För att nå resultat använder vi oss av Somayamodellen.

HemsidaFacebookTwitter

UR

UR gör program för dig som vill förstå världen. Vi vill underhålla, väcka nyfikenhet, oroa, ge dig aha-upplevelser och sätta saker i sitt sammanhang. Du kan titta eller lyssna var du än befinner dig – i skolan, hemma i tv-soffan, på bussen.

I våra program kan du fördjupa dig i stora och små frågor, förflytta dig till platser du inte visste fanns, möta människor från hela världen. Och allt detta är du med och finansierar.

Vi är public service. Det gör att vi kan skapa ett brett utbud och smala program.

HemsidaFacebookTwitter