Om oss

SE BARNEN

SE BARNEN är ett projekt som Film and Tell driver tillsammans med en bred allians av samhällsaktörer. Målet är att synliggöra de barn som ser, hör eller känner till att våld förekommer i en nära relation och att förändra deras idag mycket utsatta situation.

Bakom projektet står Film and Tell tillsammans med Gålöstiftelsen,  Ersta Diakoni, Rädda Barnen, Ericastiftelsen, Brottsofferjouren, Sofia Församling, Sveriges Psykologförbund, Stockholms Domkyrkoförsamling, Karlstads pastorat, Somaya, Unizon, UR, VGTV, Film Invest Midt Norge och Bertha Britdoc Connect Found.

I SE BARNEN använder vi oss av filmens kraft för skapa förståelse och väcka debatt i en komplex samhällsfråga. Film and Tells unika metod kombinerar högkvalitativ film med innovativt spridningsarbete. Projektet har idag två heltidsanställda med specialkompetens inom spridning och förändringsarbete som jobbar med SE BARNEN.

PARTNERS

Initiativet SE BARNEN och filmerna My life my lesson och Say Something har möjliggjorts i samarbete med en samling fantastiska organisationer och stiftelser. Besök gärna deras hemsidor eller ta kontakt via sociala medier.

Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsen är en stiftelse med ändamålet att genom utdelning av stipendier utöva omsorg om barn och ungdom från kommuner i Storstockholm.

HemsidaFacebook

ERSTA DIAKONI

Ersta diakonis bärande idé är ”Se människan” och Ersta diakoni består av många olika verksamheter. Gemensamt för deras arbete och arbetssätt är att de möter människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom. De driver bland annat Barnrättsbyrån, Ersta Fristad (skyddat boende, stöd och behandling till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld) och Ersta Vändpunkten.

HemsidaFacebook


RÄDDA BARNEN

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. De kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering.

Hemsida Facebook Twitter

BROTTSOFFERJOUREN

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en telefoncentral som är gratis att ringa till. Hundratals ideellt utbildade medmänniskor stöder brottsoffer, vittnen och anhöriga, genom att lyssna, ge stöd och goda råd.

Hemsida Facebook Twitter


ERICASTIFTELSEN

Ericastiftelsen är en institution som har till uppgift att bedriva högskoleutbildning med inriktning på främst individualpsykoterapi med barn och ungdomar, klinisk verksamhet och forskning. Verksamheten bygger på modern psykoanalytisk teori som den idag beskrivs utifrån utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning och klinisk erfarenhet.

Hemsida

SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND

Sveriges Psykologförbund är psykologernas fack- och yrkesförbund. De arbetar för att psykologers kompetens och psykologisk behandling ska bli tillgänglig för alla på lika villkor. Mer om psykologi och psykisk hälsa hittar du på Psykologförbundets webbplats som sprider kunskap om psykologi och ger råd och stöd i psykologiska frågor.

Hemsida FacebookTwitter


SOFIA FÖRSAMLING

Sofia församling är en del av Svenska kyrkan och en av fyra församlingar i Södermalms kontrakt. Sofia församling bedriver ett omfattande diakonalt arbete som inbegriper såväl traditionella träffpunkter för äldre, samverkan kring diakonalt café på Södermalm för utsatta som diakonalt arbete bland ungdomarna på Fryshuset.

HemsidaFacebookTwitter

STOCKHOLMS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Stockholms domkyrkoförsamling ligger mitt i Stockholms city i Sveriges hjärta. Församlingen har tre uppdrag. Att vara kyrka för boende i Gamla stan, i Clara- och Jacobsområdet. Att vara kyrka för alla som arbetar eller kommer som besökare till dessa områden Att fungera som Stockholms domkyrka, t ex vid riksmötets öppningsgudstjänst på hösten varje år. I de tre kyrkorna Storkyrkan, S:ta Clara och S:t Jacob firas gudstjänst flera gånger i veckan. Året om arrangeras konserter, både större musikupplevelser med entré och gratis lunchkonserter på vardagar. Det diakonala arbetet handlar till största del om arbete bland människor som lever i yttersta utsatthet. Omkring 1 miljon människor besöker kyrkorna varje år.

Hemsida Facebook

 

 

 

 


UNIZON

Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

HemsidaFacebookTwitterInstagram